มาตรา ๒๒๘ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ศาลทหาร มี อำนาจ พิจารณาพิพากษา คดีอาญา ซึ่ง ผู้กระทำผิด เป็น บุคคล ที่ อยู่ในอำนาจ ศาลทหาร และ คดี อื่น ทั้งนี้ ตาม ที่ กฎหมายบัญญัติ
            การแต่งตั้ง และ การให้ ตุลาการศาลทหาร พ้นจากตำแหน่ง ให้ เป็นไป ตาม ที่ กฎหมายบัญญัติ