มาตรา ๒๒๙ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ คนหนึ่ง และ กรรมการอื่น อีกสี่คน ซึ่ง พระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้ง ตาม คำแนะนำ ของ วุฒิสภา จาก ผู้ซึ่ง มีความเป็นกลาง ทางการเมือง และ มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ประจักษ์
            ให้ ประธานวุฒิสภา ลงนาม รับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้ง ประธานกรรมการ และ กรรมการ ตาม วรรคหนึ่ง