มาตรา ๒๓ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ในกรณีที่ ราชบัลลังก์ หากว่างลง และ เป็นกรณีที่ พระมหากษัตริย์ ได้ทรง แต่งตั้ง พระรัชทายาท ไว้ ตาม กฎมณเฑียรบาล ว่าด้วย การสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ แล้ว ให้ คณะรัฐมนตรี แจ้งให้ ประธานรัฐสภา ทราบ และให้ ประธานรัฐสภา เรียกประชุม รัฐสภา เพื่อรับทราบ และให้ ประธานรัฐสภา อัญเชิญ องค์พระรัชทายาท ขึ้นทรงราชย์ เป็น พระมหากษัตริย์ สืบไป แล้วให้ ประธานรัฐสภา ประกาศ ให้ประชาชน ทราบ
            ในกรณีที่ ราชบัลลังก์ หากว่างลง และ เป็นกรณีที่ พระมหากษัตริย์ มิได้ทรง แต่งตั้ง พระรัชทายาท ไว้ ตาม วรรคหนึ่ง ให้ คณะองคมนตรี เสนอ พระนาม ผู้สืบราชสันตติวงศ์ ตาม มาตรา ๒๒ ต่อ คณะรัฐมนตรี เพื่อ เสนอ ต่อ รัฐสภา เพื่อ รัฐสภา ให้ความเห็นชอบ ในการนี้ จะเสนอ พระนามพระราชธิดา ก็ได้ เมื่อ รัฐสภา ให้ความเห็นชอบ แล้ว ให้ ประธานรัฐสภา อัญเชิญ องค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ ขึ้นทรงราชย์ เป็น พระมหากษัตริย์ สืบไป แล้วให้ ประธานรัฐสภา ประกาศ ให้ประชาชน ทราบ
            ในระหว่างที่ สภาผู้แทนราษฎร สิ้นอายุ หรือ สภาผู้แทนราษฎร ถูกยุบ ให้ วุฒิสภา ทำหน้าที่ รัฐสภา ในการรับทราบ ตาม วรรคหนึ่ง หรือ ให้ความเห็นชอบ ตาม วรรคสอง


กฎมณเฑียรบาล ว่าด้วย การสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗