มาตรา ๒๔ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ในระหว่างที่ ยังไม่มี ประกาศอัญเชิญ องค์พระรัชทายาท หรือ องค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ ขึ้นทรงราชย์ เป็น พระมหากษัตริย์ ตาม มาตรา ๒๓ ให้ ประธานองคมนตรี เป็น ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นการชั่วคราว ไปพลางก่อน แต่ ในกรณีที่ ราชบัลลังก์ว่างลง ในระหว่างที่ ได้แต่งตั้ง ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไว้ ตาม มาตรา ๑๘ หรือ มาตรา ๑๙ หรือ ระหว่างเวลา ที่ ประธานองคมนตรี เป็น ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ตาม มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ให้ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ นั้นๆ แล้วแต่กรณี เป็น ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต่อไป ทั้งนี้ จนกว่าจะได้ ประกาศอัญเชิญ องค์พระรัชทายาท หรือ องค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ ขึ้นทรงราชย์ เป็น พระมหากษัตริย์
            ในกรณีที่ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ซึ่ง ได้รับการแต่งตั้งไว้ และเป็น ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต่อไป ตาม วรรคหนึ่ง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ ประธานองคมนตรี ทำหน้าที่ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นการชั่วคราว ไปพลางก่อน
            ในกรณีที่ ประธานองคมนตรี เป็น ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ตาม วรรคหนึ่ง หรือ ทำหน้าที่ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นการชั่วคราว ตาม วรรคสอง ให้นำ บทบัญญัติ มาตรา ๒๐ วรรคสาม มาใช้บังคับ