มาตรา ๒๔๒ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีจำนวน สามคน ซึ่ง พระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้ง ตาม คำแนะนำ ของ วุฒิสภา จาก ผู้ซึ่ง เป็นที่ยอมรับนับถือ ของ ประชาชน มี ความรอบรู้ และ มี ประสบการณ์ ในการบริหารราชการแผ่นดิน วิสาหกิจ หรือ กิจกรรม อันเป็นประโยชน์ร่วมกัน ของ สาธารณะ  และ มี ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ประจักษ์
            ให้ ผู้ได้รับเลือก เป็น ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุม และ เลือกกันเอง ให้ คนหนึ่ง เป็น ประธาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน แล้วแจ้งผล ให้ ประธานวุฒิสภา ทราบ
            ให้ ประธานวุฒิสภา เป็น ผู้ลงนาม รับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้ง ประธาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
            คุณสมบัติ และ ลักษณะต้องห้าม ของ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เป็นไป ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย ผู้ตรวจการแผ่นดิน
            ผู้ตรวจการแผ่นดิน มี วาระ การดำรงตำแหน่ง หกปี นับแต่ วันที่ พระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้ง และ ให้ ดำรงตำแหน่งได้ เพียง วาระเดียว
            ให้มี สำนักงาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็น หน่วยงาน ที่ เป็นอิสระ ในการ บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และ การดำเนินการ อื่น ทั้งนี้ ตามที่ กฎหมายบัญญัติ


ประกาศผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง ตราสัญลักษณ์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
พระราชบัญญัติ สำนักงาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๑