มาตรา ๒๕ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ในกรณีที่ คณะองคมนตรี จะต้องปฏิบัติหน้าที่ ตาม มาตรา ๑๙ หรือ มาตรา ๒๓ วรรคสอง หรือ ประธานองคมนตรี จะต้องปฏิบัติหน้าที่ ตาม มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง หรือ วรรคสอง หรือ มาตรา ๒๔ วรรคสอง และ อยู่ในระหว่างที่ ไม่มี ประธานองคมนตรี หรือ มี แต่ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ คณะองคมนตรี ที่เหลืออยู่ เลือก องคมนตรี คนหนึ่ง เพื่อ ทำหน้าที่ ประธานองคมนตรี หรือ ปฏิบัติหน้าที่ ตาม มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง หรือ วรรคสอง หรือ ตาม มาตรา ๒๔ วรรคสาม แล้วแต่กรณี