มาตรา ๒๕๒ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            การตรวจเงินแผ่นดิน ให้กระทำ โดย คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ เป็นอิสระ และ เป็นกลาง
            คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ คนหนึ่ง และ กรรมการ อื่น อีกหกคน ซึ่ง พระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้ง จาก ผู้มี ความชำนาญ และ ประสบการณ์ ด้าน การตรวจเงินแผ่นดิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และ ด้านอื่น
            การสรรหา และ การเลือก กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้นำ บทบัญญัติ มาตรา ๒๐๔ วรรคสาม และ วรรคสี่ มาตรา ๒๐๖ และ มาตรา ๒๐๗ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม เว้นแต่ องค์ประกอบ ของ คณะกรรมการสรรหา ให้เป็นไป ตาม มาตรา ๒๔๓
            ให้ ประธานวุฒิสภา เป็น ผู้ลงนาม รับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้ง ประธานกรรมการ และ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
            กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มี วาระ การดำรงตำแหน่ง หกปี นับแต่ วันที่ พระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้ง และ ให้ ดำรงตำแหน่งได้ เพียง วาระเดียว
            คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และ การพ้นจากตำแหน่ง ของ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้ง อำนาจหน้าที่ ของ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไป ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การตรวจเงินแผ่นดิน
            การกำหนด คุณสมบัติ และ วิธีการเลือก บุคคล ซึ่ง จะได้รับการแต่งตั้ง เป็น กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน จะต้อง เป็นไป เพื่อ ให้ได้ บุคคล ที่มี คุณสมบัติ เหมาะสม มี ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ประจักษ์ และ เพื่อ ให้ได้ หลักประกัน ความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่ ของ บุคคล ดังกล่าว


พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ประกาศ คณะปฏิรูปการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๒