มาตรา ๒๕๕ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            พนักงานอัยการ มีอำนาจหน้าที่ ตามที่บัญญัติ ในรัฐธรรมนูญนี้ และ ตามกฎหมาย ว่าด้วย อำนาจและหน้าที่ ของ พนักงานอัยการ และ กฎหมายอื่น
            พนักงานอัยการ มีอิสระ ในการพิจารณาสั่งคดี และ การปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไป โดยเที่ยงธรรม
            การแต่งตั้ง และ การให้ อัยการสูงสุด พ้นจากตำแหน่ง ต้องเป็นไป ตามมติ ของ คณะกรรมการอัยการ และ ได้รับความเห็นชอบ จาก วุฒิสภา
            ให้ ประธานวุฒิสภา เป็น ผู้ลงนาม รับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้ง อัยการสูงสุด
            องค์กรอัยการ มี หน่วยธุรการ ที่เป็นอิสระ ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และ การดำเนินการอื่น โดยมี อัยการสูงสุด เป็น ผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
            พนักงานอัยการ ต้อง ไม่เป็น กรรมการในรัฐวิสาหกิจ หรือ กิจการอื่นของรัฐ ในทำนองเดียวกัน เว้นแต่ จะได้รับอนุมัติ จาก คณะกรรมการอัยการ ทั้งต้อง ไม่ประกอบอาชีพ หรือ วิชาชีพ หรือ กระทำกิจการใด อันเป็นการ กระทบกระเทือน ถึง การปฏิบัติหน้าที่ หรือ เสื่อมเสีย เกียรติศักดิ์ แห่ง ตำแหน่งหน้าที่ราชการ และ ต้อง ไม่เป็น กรรมการ ผู้จัดการ หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย หรือ ดำรงตำแหน่งอื่นใด ที่มีลักษณะงาน คล้ายคลึงกัน นั้น ใน ห้างหุ้นส่วน บริษัท
            ให้นำ บทบัญญัติ มาตรา ๒๐๒ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม