มาตรา ๒๕๖ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            คณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ คนหนึ่ง และ กรรมการ อื่น อีกหกคน ซึ่ง พระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้ง ตาม คำแนะนำ ของ วุฒิสภา จาก ผู้ซึ่ง มี ความรู้ หรือ ประสบการณ์ ด้าน การคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพ ของ ประชาชน เป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ โดยต้อง คำนึงถึง การมีส่วนร่วม ของ ผู้แทน จาก องค์การเอกชน ด้านสิทธิมนุษยชน ด้วย
            ให้ ประธานวุฒิสภา เป็น ผู้ลงนาม รับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้ง ประธานกรรมการ และ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
            คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การถอดถอน และ การกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไป ตามที่ กฎหมายบัญญัติ
            กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มี วาระ การดำรงตำแหน่ง หกปี นับแต่ วันที่ พระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้ง และ ให้ ดำรงตำแหน่งได้ เพียงวาระเดียว
            ให้นำ บทบัญญัติ มาตรา ๒๐๔ วรรคสาม มาตรา ๒๐๖ มาตรา ๒๐๗ และ มาตรา ๒๐๙ (๒) มาใช้บังคับ โดยอนุโลม เว้นแต่  องค์ประกอบ ของ คณะกรรมการสรรหา ให้เป็นไป ตาม มาตรา ๒๔๓
            ให้มี สำนักงาน คณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็น หน่วยงาน ที่เป็นอิสระ ในการ บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และ การดำเนินการ อื่น ทั้งนี้ ตามที่ กฎหมายบัญญัติ