มาตรา ๒๖๓ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้ใด จงใจ ไม่ยื่น บัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สิน และ หนี้สิน และ เอกสารประกอบ ตามที่ กำหนดไว้ ในรัฐธรรมนูญ นี้ หรือ จงใจ ยื่น บัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สิน และ หนี้สิน และ เอกสารประกอบ ด้วยข้อความ อันเป็นเท็จ หรือ ปกปิด ข้อเท็จจริง ที่ควรแจ้งให้ทราบ ให้ คณะกรรมการ ป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอเรื่อง ให้ ศาลฎีกา แผนกคดีอาญา ของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง วินิจฉัยต่อไป
            ถ้า ศาลฎีกา แผนกคดีอาญา ของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง วินิจฉัยว่า ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้ใด กระทำความผิด ตาม วรรคหนึ่ง ให้ ผู้นั้น พ้นจากตำแหน่ง ในวันที่ ศาลฎีกา แผนกคดีอาญา ของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง วินิจฉัย โดยให้นำ บทบัญญัติ มาตรา ๙๒ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม และ ผู้นั้น ต้องห้าม มิให้ ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือ ดำรงตำแหน่งใด ใน พรรคการเมือง เป็นเวลา ห้าปี นับแต่ วันที่ ศาลฎีกา แผนกคดีอาญา ของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง วินิจฉัย ด้วย