มาตรา ๒๗๔ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            สมาชิกวุฒิสภา มีอิสระ ในการออกเสียง ลงคะแนน ซึ่ง ต้องกระทำ โดย วิธีลงคะแนนลับ มติ ที่ให้ถอดถอน ผู้ใด ออกจากตำแหน่ง ให้ถือเอา คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า สามในห้า ของ จำนวนสมาชิก ทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ ของ วุฒิสภา
            ผู้ใด ถูกถอดถอน ออกจากตำแหน่ง ให้ ผู้นั้น พ้นจากตำแหน่ง หรือ ให้ออกจากราชการ นับแต่ วันที่ วุฒิสภา มีมติ ให้ถอดถอน และ ให้ตัดสิทธิ ผู้นั้น ในการดำรงตำแหน่งใด ในทางการเมือง หรือ ในการรับราชการ เป็นเวลา ห้าปี
            มติ ของ วุฒิสภา ตาม มาตรานี้ ให้เป็นที่สุด และ จะมีการร้องขอ ให้ถอดถอน บุคคล ดังกล่าว โดยอาศัย เหตุเดียวกัน อีก มิได้ แต่ ไม่กระทบกระเทือน การพิจารณา ของ ศาลฎีกา แผนกคดีอาญา ของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง