มาตรา ๒๘๑ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ภายใต้บังคับ มาตรา ๑ รัฐ จะต้อง ให้ ความเป็นอิสระ แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม หลักแห่ง การปกครองตนเอง ตาม เจตนารมณ์ ของ ประชาชน ใน ท้องถิ่น และ ส่งเสริมให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น หน่วยงานหลัก ในการจัดทำ บริการสาธารณะ และ มี ส่วนร่วม ในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ใน พื้นที่
            ท้องถิ่น ใด มี ลักษณะ ที่จะ ปกครองตนเอง ได้ ย่อมมี สิทธิ จัดตั้ง เป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตาม ที่ กฎหมายบัญญัติ