มาตรา ๒๘๔ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง มี สภาท้องถิ่น และ คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น
            สมาชิกสภาท้องถิ่น ต้อง มาจาก การเลือกตั้ง
            คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น ให้มาจาก การเลือกตั้ง โดยตรง ของ ประชาชน หรือ มาจาก ความเห็นชอบ ของ สภาท้องถิ่น
            การเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น และ คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น ที่มาจาก การเลือกตั้ง โดยตรง ของ ประชาชน ให้ใช้วิธี ออกเสียงลงคะแนน โดยตรงและลับ
            สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ สี่ปี
            คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น จะเป็น ข้าราชการ ซึ่ง มีตำแหน่ง หรือ เงินเดือนประจำ พนักงาน หรือ ลูกจ้าง ของ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือ ของ ราชการส่วนท้องถิ่น และ จะมีผลประโยชน์ ขัดกันกับ การดำรงตำแหน่ง ตามที่ กฎหมายบัญญัติ มิได้
            คุณสมบัติ ของ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ และ วิธีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น และ ผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไป ตามที่ กฎหมายบัญญัติ
            ในกรณีที่ คณะผู้บริหารท้องถิ่น ต้องพ้นจากตำแหน่ง ทั้งคณะ หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่ง และ จำเป็นต้องมี การแต่งตั้ง คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นการชั่วคราว มิให้นำ บทบัญญัติ วรรคสาม และ วรรคหก มาใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามที่ กฎหมายบัญญัติ
            การจัดตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษ ที่มี โครงสร้างการบริหาร ที่แตกต่าง จาก ที่บัญญัติไว้ ในมาตรา นี้ ให้กระทำได้ ตามที่ กฎหมายบัญญัติ แต่ คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น ต้อง มาจาก การเลือกตั้ง
            ให้นำ บทบัญญัติ มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ มาตรา ๒๖๗ และ มาตรา ๒๖๘ มาใช้บังคับ กับ สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ด้วย โดยอนุโลม