มาตรา ๓ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            อำนาจอธิปไตย เป็นของ ปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็น ประมุข ทรงใช้ อำนาจ นั้น ทาง รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และ ศาล ตาม บทบัญญัติ แห่ง รัฐธรรมนูญนี้
            การปฏิบัติหน้าที่ ของ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้ง องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และ หน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นไป ตาม หลักนิติธรรม