มาตรา ๔ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และ ความเสมอภาค ของ บุคคล ย่อมได้รับ ความคุ้มครอง


คำว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีใน มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ และ มาตรา ๒๘