มาตรา ๕ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ประชาชนชาวไทย ไม่ว่า เหล่ากำเนิด เพศ หรือ ศาสนาใด ย่อมอยู่ใน ความคุ้มครอง แห่ง รัฐธรรมนูญนี้ เสมอกัน