มาตรา ๖๘ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            บุคคล จะใช้ สิทธิและเสรีภาพ ตาม รัฐธรรมนูญ เพื่อ ล้มล้าง การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตาม รัฐธรรมนูญนี้ หรือ เพื่อ ให้ได้มา ซึ่ง อำนาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการ ซึ่ง มิได้เป็นไป ตาม วิถีทางที่บัญญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้
            ในกรณีที่ บุคคล หรือ พรรคการเมืองใด กระทำการ ตาม วรรคหนึ่ง ผู้ทราบ การกระทำ ดังกล่าว ย่อม มี สิทธิ เสนอเรื่องให้ อัยการสูงสุด ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง และ ยื่นคำร้องขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสั่งการให้เลิก การกระทำ ดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือน การดำเนินคดีอาญา ต่อ ผู้กระทำการดังกล่าว
            ในกรณีที่ ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสั่งการให้ พรรคการเมืองใด เลิกกระทำการ ตาม วรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญ อาจสั่ง ยุบพรรคการเมือง ดังกล่าวได้
            ในกรณีที่ ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่ง ยุบพรรคการเมือง ตาม วรรคสาม ให้เพิกถอน สิทธิเลือกตั้ง ของ หัวหน้าพรรคการเมือง และ กรรมการบริหารของพรรคการเมือง ที่ถูกยุบ ในขณะที่ กระทำความผิด ตาม วรรคหนึ่ง เป็นระยะเวลา ห้าปี นับแต่ วันที่ ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่ง ดังกล่าว