มาตรา ๘๗ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            รัฐ ต้อง ดำเนินการ ตาม แนวนโยบาย ด้านการมีส่วนร่วม ของ ประชาชน ดังต่อไปนี้
                        (๑) ส่งเสริมให้ ประชาชน มีส่วนร่วม ในการกำหนดนโยบาย และ วางแผน พัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคม ทั้งในระดับชาติ และ ระดับท้องถิ่น
                        (๒) ส่งเสริม และ สนับสนุน การมีส่วนร่วม ของ ประชาชน ในการตัดสินใจ ทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ สังคม รวมทั้ง การจัดทำบริการสาธารณะ
                        (๓) ส่งเสริม และ สนับสนุน การมีส่วนร่วม ของ ประชาชน ในการตรวจสอบ การใช้อำนาจรัฐ ทุกระดับ ในรูปแบบ องค์กรทางวิชาชีพ หรือ ตาม สาขาอาชีพ ที่หลากหลาย หรือ รูปแบบอื่น
                        (๔) ส่งเสริมให้ ประชาชน มีความเข้มแข็ง ในทางการเมือง และ จัดให้มี กฎหมายจัดตั้ง กองทุนพัฒนา การเมืองภาคพลเมือง เพื่อ ช่วยเหลือ การดำเนินกิจกรรมสาธารณะ ของ ชุมชน รวมทั้ง สนับสนุน การดำเนินการ ของ กลุ่มประชาชน ที่รวมตัวกัน ในลักษณะ เครือข่าย ทุกรูปแบบ ให้สามารถ แสดง ความคิดเห็น และ เสนอ ความต้องการ ของ ชุมชน ในพื้นที่
                        (๕) ส่งเสริม และ ให้การศึกษา แก่ ประชาชน เกี่ยวกับ การพัฒนาการเมือง และ การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข รวมทั้ง ส่งเสริมให้ ประชาชน ได้ใช้ สิทธิเลือกตั้ง โดยสุจริต และ เที่ยงธรรม
            การมีส่วนร่วม ของ ประชาชน ตาม มาตรานี้ ต้องคำนึงถึง สัดส่วน ของ หญิง และ ชาย ที่ใกล้เคียงกัน


กฎหมาย ตาม (๔) คือ พระราชบัญญัติ สภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑