มาตรา ๘๙ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็น ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา เป็น รองประธานรัฐสภา
            ในกรณีที่ ไม่มี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ไม่อยู่ หรือ ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ ประธานรัฐสภา ได้ ให้ ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ ประธานรัฐสภา แทน
            ประธานรัฐสภา มีอำนาจหน้าที่ ตามที่ บัญญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญ นี้ และ ดำเนินกิจการ ของ รัฐสภา ในกรณี ประชุมร่วมกัน ให้เป็นไป ตาม ข้อบังคับ
            ประธานรัฐสภา และ ผู้ทำหน้าที่แทน ประธานรัฐสภา ต้อง วางตนเป็นกลาง ในการปฏิบัติหน้าที่
            รองประธานรัฐสภา มีอำนาจหน้าที่ ตามที่ บัญญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญ นี้ และ ตามที่ ประธานรัฐสภา มอบหมาย