มาตรา ๙ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            พระมหากษัตริย์ ทรงเป็น พุทธมามกะ และ ทรงเป็น อัครศาสนูปถัมภก