*มาตรา ๙๓ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
           สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย สมาชิก จำนวน ห้าร้อยคน โดยเป็น สมาชิก ซึ่ง มาจาก การเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน สามร้อยเจ็ดสิบห้าคน และ สมาชิก ซึ่ง มาจากการเลือกตั้ง แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน หนึ่งร้อยยี่สิบห้าคน
           การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ใช้วิธี ออกเสียงลงคะแนน โดยตรงและลับ โดยให้ใช้ บัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบละหนึ่งใบ
           หลักเกณฑ์และวิธีการ การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ การได้มา ซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา
           ในกรณีที่ ตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ว่างลง ไม่ว่าด้วยเหตุใด และ ยังไม่มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นแทน ตำแหน่งที่ว่าง ให้ สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เท่าที่มีอยู่
           ภายใต้บังคับ มาตรา ๑๐๙ (๒) ในกรณีที่ มีเหตุใดๆ ทำให้ ในระหว่าง อายุ ของ สภาผู้แทนราษฎร มีสมาชิก ซึ่ง ได้รับการเลือกตั้ง แบบบัญชีรายชื่อ มีจำนวนไม่ถึง หนึ่งร้อยยี่สิบห้าคน ให้ สมาชิก ซึ่ง มาจากการเลือกตั้ง แบบบัญชีรายชื่อ ประกอบด้วย สมาชิกเท่าที่มีอยู่
           ในกรณีที่ มีเหตุการณ์ใดๆ ทำให้ การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งใด มีจำนวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่ถึง ห้าร้อยคน แต่มีจำนวน ไม่น้อยกว่า ร้อยละเก้าสิบห้า ของ จำนวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งหมด ให้ถือว่า สมาชิกจำนวนนั้น ประกอบเป็น สภาผู้แทนราษฎร แต่ ต้องดำเนินการให้มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ครบ ตามจำนวนที่บัญญัติไว้ใน รัฐธรรมนูญนี้ ภายใน หนึ่งร้อยแปดสิบวัน และ ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียง เท่าอายุ ของ สภาผู้แทนราษฎร ที่เหลืออยู่


*แก้ไขเพิ่มเติมโดย มาตรา ๓ แห่ง รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

มาตรา ๙๓ เดิม คือ

มาตรา ๙๓ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย สมาชิก จำนวน สี่ร้อยแปดสิบคน โดยเป็น สมาชิก ซึ่ง มาจาก การเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน สี่ร้อยคน และ สมาชิก ซึ่ง มาจาก การเลือกตั้ง แบบสัดส่วน จำนวน แปดสิบคน
            การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ใช้วิธี ออกเสียงลงคะแนน โดยตรงและลับ โดยให้ใช้ บัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบละหนึ่งใบ
            หลักเกณฑ์ และ วิธีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นไป ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ การได้มา ซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา
            ในกรณีที่ ตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ว่างลง ไม่ว่า ด้วยเหตุใด และ ยังมิได้มี การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นแทน ตำแหน่งที่ว่าง ให้ สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เท่าที่มีอยู่
            ภายใต้บังคับ มาตรา ๑๐๙ (๒) ในกรณีที่ มีเหตุใดๆ ทำให้ ในระหว่าง อายุ ของ สภาผู้แทนราษฎร มีสมาชิก ซึ่ง ได้รับเลือกตั้ง จาก การเลือกตั้ง แบบสัดส่วน มีจำนวน ไม่ถึง แปดสิบคน ให้ สมาชิก ซึ่ง มาจาก การเลือกตั้ง แบบสัดส่วน ประกอบด้วย สมาชิก เท่าที่มีอยู่
            ในกรณีที่ มี เหตุการณ์ใดๆ ทำให้ การเลือกตั้งทั่วไป ครั้งใด มีจำนวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่ถึง สี่ร้อยแปดสิบคน แต่ มีจำนวน ไม่น้อยกว่า ร้อยละเก้าสิบห้า ของ จำนวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งหมด ให้ถือว่า สมาชิก จำนวนนั้น ประกอบเป็น สภาผู้แทนราษฎร  แต่ ต้องดำเนินการ ให้มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ครบจำนวน ตามที่บัญญัติไว้ ใน รัฐธรรมนูญนี้ ภายใน หนึ่งร้อยแปดสิบวัน และ ให้อยู่ในตำแหน่ง ได้เพียง เท่าอายุ ของ สภาผู้แทนราษฎร ที่เหลืออยู่


พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ การได้มา ซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐