*มาตรา ๙๔ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
           การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่ง มาจากการเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ได้ เขตละหนึ่งคน
           การคำนวณ เกณฑ์จำนวนราษฎร ต่อ สมาชิกหนึ่งคน ให้คำนวณจาก จำนวนราษฎร ทั้งประเทศ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ที่ประกาศในปีสุดท้าย ก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง เฉลี่ยด้วย จำนวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สามร้อยเจ็ดสิบห้าคน
           จำนวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่แต่ละจังหวัด จะพึงมี ให้นำจำนวน ราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน ที่คำนวณได้ ตาม วรรคสอง มาเฉลี่ยจำนวนราษฎร ในจังหวัดนั้น จังหวัดใด มีราษฎร ไม่ถึงเกณฑ์จำนวนราษฎร ต่อสมาชิกหนึ่งคน ตาม วรรคสอง ให้มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคน จังหวัดใด มีราษฎร เกินเกณฑ์จำนวนราษฎร ต่อสมาชิกหนึ่งคน ให้มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในจังหวัดนั้น เพิ่มขึ้น อีกหนึ่งคน ทุกจำนวนราษฎร ที่ถึง เกณฑ์จำนวนราษฎร ต่อสมาชิกหนึ่งคน
           เมื่อได้ จำนวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของ แต่ละจังหวัด ตาม วรรคสาม แล้ว ถ้า จำนวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ยังไม่ครบ สามร้อยเจ็ดสิบห้าคน จังหวัดใด มีเศษที่เหลือ จากการคำนวณ ตาม วรรคสาม มากที่สุด ให้จังหวัดนั้น มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพิ่มขึ้น อีกหนึ่งคน และให้เพิ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามวิธีการดังกล่าว แก่ จังหวัดที่มีเศษที่เหลือ จากการคำนวณ ตาม วรรคสาม ในลำดับรองลงมา ตามลำดับ จนครบจำนวน สามร้อยเจ็ดสิบห้าคน
           จังหวัดใด มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ไม่เกินหนึ่งคน ให้ถือเขตจังหวัด เป็น เขตเลือกตั้ง และ จังหวัดใด มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้เกินหนึ่งคน ให้แบ่งเขตจังหวัด ออกเป็น เขตเลือกตั้ง มีจำนวน เท่าจำนวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่พึงมี โดยจัดให้ แต่ละเขตเลือกตั้ง มีจำนวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หนึ่งคน และ ในกรณีที่ จังหวัดใด มีการแบ่งเขตเลือกตั้ง มากกว่า หนึ่งเขต ต้องแบ่ง พื้นที่ของเขตเลือกตั้ง แต่ละเขต ให้ติดต่อกัน และ ต้องให้ จำนวนราษฎร ในแต่ละเขต ใกล้เคียงกัน
           ให้ดำเนินการ นับคะแนน ที่หน่วยเลือกตั้ง และให้ ส่งผลการนับคะแนน ของ หน่วยเลือกตั้งนั้น ไปรวมที่ เขตเลือกตั้ง เพื่อนับคะแนนรวม แล้วให้ประกาศ ผลการนับคะแนน โดยเปิดเผย ณ สถานที่ แห่งใดแห่งหนึ่ง แต่เพียงแห่งเดียว ในเขตเลือกตั้งนั้น ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนด เว้นแต่ เป็นกรณีที่มี ความจำเป็น เฉพาะท้องที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะกำหนดให้ นับคะแนน รวมผลการนับคะแนน และ ประกาศผลการนับคะแนน เป็นอย่างอื่น ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ การได้มา ซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา


*แก้ไขเพิ่มเติมโดย มาตรา ๓ แห่ง รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔

มาตรา ๙๔ เดิม คือ

มาตรา ๙๔ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งใด มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ได้เท่าจำนวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มีได้ ในเขตเลือกตั้ง นั้น
            การคำนวณ จำนวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะพึงมีได้ ในแต่ละเขตเลือกตั้ง และ การกำหนดเขตเลือกตั้ง ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
                        (๑) ให้คำนวณ เกณฑ์จำนวนราษฎร ต่อ สมาชิกหนึ่งคน โดย คำนวณจาก จำนวนราษฎร ทั้งประเทศ ตาม หลักฐาน การทะเบียนราษฎร ที่ประกาศ ในปีสุดท้าย ก่อน ปีที่มีการเลือกตั้ง เฉลี่ยด้วย จำนวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สี่ร้อยคน
                        (๒) จังหวัดใด มีราษฎร ไม่ถึงเกณฑ์ จำนวนราษฎร ต่อ สมาชิกหนึ่งคน ตาม (๑) ให้จังหวัด นั้น มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ หนึ่งคน จังหวัดใด มีราษฎร เกิน เกณฑ์จำนวนราษฎร ต่อ สมาชิกหนึ่งคน ให้จังหวัดนั้น มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพิ่มขึ้น อีกหนึ่งคน ทุก จำนวนราษฎร ที่ถึง เกณฑ์จำนวนราษฎร ต่อ สมาชิกหนึ่งคน
                        (๓) เมื่อ ได้จำนวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของ แต่ละจังหวัด ตาม (๒) แล้ว ถ้า จำนวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่คำนวณได้ ยังไม่ครบ สี่ร้อยคน ให้ จังหวัด ที่มีเศษเหลือ จาก การคำนวณ ตาม (๒) มากที่สุด มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพิ่มขึ้น อีกหนึ่งคน และ ให้เพิ่มจำนวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตาม วิธีการ ดังกล่าว แก่ จังหวัด ที่มีเศษเหลือ จาก การคำนวณ ตาม (๒) ในลำดับ รองลงมา ตามลำดับ จนได้ จำนวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครบ สี่ร้อยคน
                        (๔) การกำหนด เขตเลือกตั้ง ให้ดำเนินการ โดย จังหวัดใด มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ ไม่เกิน สามคน ให้ถือ เขตจังหวัด เป็น เขตเลือกตั้ง แต่ถ้า จังหวัดใด มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ เกินสามคน ให้แบ่งเขตจังหวัด ออกเป็น เขตเลือกตั้ง โดยจัดให้ แต่ละเขตเลือกตั้ง มีจำนวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สามคน
                        (๕) ในกรณีที่ แบ่งเขตเลือกตั้ง ในจังหวัดหนึ่ง ให้มีจำนวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครบสามคน ทุกเขต ไม่ได้ ให้แบ่ง เขตเลือกตั้ง ออกเป็น เขตเลือกตั้ง ที่มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตละสามคน เสียก่อน แต่ เขตที่เหลือ ต้อง ไม่น้อยกว่า เขตละสองคน ถ้า จังหวัดใด มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ สี่คน ให้แบ่งเขตเลือกตั้ง ออกเป็น สองเขต เขตหนึ่ง ให้มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สองคน
                        (๖) จังหวัดใด มีการแบ่ง เขตเลือกตั้ง มากกว่า หนึ่งเขต ต้องแบ่ง พื้นที่ ของ เขตเลือกตั้ง แต่ละเขต ให้ติดต่อกัน และ ต้องให้มี จำนวนราษฎร ในแต่ละเขต ใกล้เคียงกัน
           
ให้ดำเนินการ นับคะแนน ที่ หน่วยเลือกตั้ง และ ให้ส่งผล การนับคะแนน ของ หน่วยเลือกตั้ง นั้น ไปรวมที่ เขตเลือกตั้ง เพื่อ นับคะแนนรวม แล้วให้ประกาศ ผลการนับคะแนน โดยเปิดเผย ณ สถานที่ แห่งใดแห่งหนึ่ง แต่เพียงแห่งเดียว ในเขตเลือกตั้ง นั้น ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนด เว้นแต่ เป็นกรณีที่ มีความจำเป็น เฉพาะท้องที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะกำหนดให้ นับคะแนน รวมผล การนับคะแนน และ ประกาศ ผลการนับคะแนน เป็นอย่างอื่น ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ การได้มา ซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา


พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ การได้มา ซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐