*มาตรา ๙๕ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
           การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ให้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน เลือกบัญชีรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่พรรคการเมือง จัดทำขึ้น โดยให้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือก บัญชีรายชื่อใดบัญชีรายชื่อหนึ่ง เพียงบัญชีเดียว และ ให้ถือ เขตประเทศ เป็น เขตเลือกตั้ง


*แก้ไขเพิ่มเติม โดย มาตรา ๓ แห่ง รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔

มาตรา ๙๕ เดิม คือ

มาตรา
๙๕ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน ให้มี การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตาม บัญชีรายชื่อ ที่ พรรคการเมือง จัดทำขึ้น โดยให้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งใด มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน เลือกพรรคการเมือง ที่จัดทำบัญชีรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง นั้น ได้ หนึ่งเสียง
            พรรคการเมืองหนึ่ง จะส่ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง แบบสัดส่วน ทุกเขตเลือกตั้ง หรือ จะส่งเพียง บางเขตเลือกตั้ง ก็ได้
            บัญชีรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง แบบสัดส่วน ของ พรรคการเมืองใด ที่ได้ยื่นไว้แล้ว ถ้า ปรากฏว่า ก่อน หรือ ในวันเลือกตั้ง มีเหตุ ไม่ว่าด้วยประการใด ที่มีผลทำให้ บัญชีรายชื่อ ของ พรรคการเมือง นั้น มีจำนวน ผู้สมัครรับเลือกตั้ง แบบสัดส่วน ไม่ครบ ตาม จำนวน ที่พรรคการเมือง นั้น ได้ยื่นไว้ ให้ถือว่า บัญชีรายชื่อ ของ พรรคการเมือง นั้น มีจำนวน ผู้สมัครรับเลือกตั้ง แบบสัดส่วน เท่าที่มีอยู่ และ ในกรณีนี้ ให้ถือว่า สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เท่าที่มีอยู่