มาตรา ๙๙ รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
            บุคคล ผู้มี คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ เป็น ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
                        (๑) มี สัญชาติไทย แต่ บุคคล ผู้มี สัญชาติไทย โดย การแปลงสัญชาติ ต้อง ได้สัญชาติไทย มาแล้ว ไม่น้อยกว่า ห้าปี
                        (๒) มี อายุ ไม่ต่ำกว่า สิบแปดปีบริบูรณ์ ใน วันที่ ๑ มกราคม ของปี ที่มีการเลือกตั้ง และ
                        (๓) มี ชื่อ อยู่ใน ทะเบียนบ้าน ในเขตเลือกตั้ง มาแล้ว เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า เก้าสิบวัน นับถึง วันเลือกตั้ง
            ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่ง อยู่นอก เขตเลือกตั้ง ที่ตน มีชื่อ อยู่ใน ทะเบียนบ้าน หรือ มีชื่อ อยู่ใน ทะเบียนบ้าน ในเขตเลือกตั้ง เป็นเวลา น้อยกว่า เก้าสิบวัน นับถึง วันเลือกตั้ง หรือ มีถิ่นที่อยู่ นอก ราชอาณาจักร ย่อม มีสิทธิ ออกเสียง ลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข ที่บัญญัติไว้ ใน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ การได้มา ซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา


พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ การได้มา ซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐