ประเด็นสำคัญ หมวด ๑๑ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๒๙ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วย
มาตรา ๒๓๐ กรรมการการเลือกตั้ง ต้องมีคุณสมบัติ และ ไม่มีลักษณะต้องห้าม
มาตรา ๒๓๑ การสรรหาและการเลือก ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๒๓๒ กรรมการการเลือกตั้ง มีวาระการดำรงตำแหน่ง เจ็ดปี
มาตรา ๒๓๓ ร้องศาลรัฐธรรมนูญ ว่า กรรมการการเลือกตั้ง ขาดคุณสมบัติ
มาตรา ๒๓๔ กรรมการการเลือกตั้ง พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ พร้อมกันทั้งคณะ
มาตรา ๒๓๕ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็น ผู้ควบคุม การเลือกตั้ง
มาตรา ๒๓๖ คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอำนาจหน้าที่
มาตรา ๒๓๗ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ฝ่าฝืน กฎหมาย
มาตรา ๒๓๘ คณะกรรมการการเลือกตั้ง สืบสวนสอบสวน
มาตรา ๒๓๙ คณะกรรมการการเลือกตั้ง วินิจฉัย ให้มีการเลือกตั้งใหม่
มาตรา ๒๔๐ มีการคัดค้านว่า การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา เป็นไปโดยไม่ถูกต้อง
มาตรา ๒๔๑ ห้าม จับ กรรมการการเลือกตั้ง
มาตรา ๒๔๒ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
มาตรา ๒๔๓ การสรรหาและการเลือก ผู้ตรวจการแผ่นดิน
มาตรา ๒๔๔ ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีอำนาจหน้าที่
มาตรา ๒๔๕ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอเรื่อง ต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ หรือ ศาลปกครอง
มาตรา ๒๔๖ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วย
มาตรา ๒๔๗ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีวาระการดำรงตำแหน่ง เก้าปี
มาตรา ๒๔๘ ร้องว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กระทำการขาดความเที่ยงธรรม
มาตรา ๒๔๙ ร้องต่อ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ว่า กรรมการ ปปช. ร่ำรวยผิดปกติ
มาตรา ๒๕๐ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่
มาตรา ๒๕๑ หน่วยธุรการ ของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มาตรา ๒๕๒ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา ๒๕๓ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีอำนาจหน้าที่
มาตรา ๒๕๔ หน่วยธุรการ ของ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา ๒๕๕ พนักงานอัยการ
มาตรา ๒๕๖ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย
มาตรา ๒๕๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่
มาตรา ๒๕๘ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีหน้าที่