ประเด็นสำคัญ หมวด ๑๒ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

มาตรา ๒๕๙ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ยื่น บัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สิน และ หนี้สิน
มาตรา ๒๖๐ กำหนดเวลา ยื่น บัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สิน และ หนี้สิน
มาตรา ๒๖๑ เปิดเผย บัญชี ให้สาธารณชนทราบ
มาตรา ๒๖๒ ตรวจสอบ ความเปลี่ยนแปลง ของ ทรัพย์สิน
มาตรา ๒๖๓ จงใจไม่ยื่น บัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สิน และ หนี้สิน
มาตรา ๒๖๔ ใช้บังคับ กับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรา ๒๖๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภา ต้อง
มาตรา ๒๖๖ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภา ต้องไม่ใช้ สถานะหรือตำแหน่ง
มาตรา ๒๖๗ ให้นำ บทบัญญัติ มาตรา ๒๖๕ มาใช้บังคับ กับ นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรี ด้วย
มาตรา ๒๖๘ นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรี จะกระทำการใด ที่บัญญัติไว้ ใน มาตรา ๒๖๖ มิได้
มาตรา ๒๖๙ นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรี ต้อง ไม่เป็น หุ้นส่วน หรือ ผู้ถือหุ้น
มาตรา ๒๗๐ วุฒิสภา มีอำนาจถอดถอน นักการเมือง
มาตรา ๒๗๑ ร้องขอให้ วุฒิสภา มีมติ ตาม มาตรา ๒๗๔ ให้ ถอดถอน บุคคล ตาม มาตรา ๒๗๐ ออกจากตำแหน่ง
มาตรา ๒๗๒ ประธานวุฒิสภา ส่งเรื่องให้ คณะกรรมการ ป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการไต่สวน
มาตรา ๒๗๓ เมื่อ ได้รับรายงาน ตาม มาตรา ๒๗๒ แล้ว ให้ ประธานวุฒิสภา จัดให้มี การประชุม วุฒิสภา
มาตรา ๒๗๔ สมาชิกวุฒิสภา มีอิสระ ในการออกเสียง ลงคะแนน
มาตรา ๒๗๕ ศาลฎีกา แผนกคดีอาญา ของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีอำนาจ พิจารณาพิพากษา นักการเมือง
มาตรา ๒๗๖ ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา พิจารณาแต่งตั้ง ผู้ไต่สวนอิสระ
มาตรา ๒๗๗ ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาฯ ยึดสำนวน ของ คณะกรรมการ ปปช. หรือ ของ ผู้ไต่สวนอิสระ
มาตรา ๒๗๘ การพิพากษาคดี ให้ถือเสียง ข้างมาก