ประเด็นสำคัญ หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๒๘๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๒๘๒ การกำกับดูแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๒๘๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี อำนาจหน้าที่
มาตรา ๒๘๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง มี สภาท้องถิ่น และ คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น
มาตรา ๒๘๕ ถอดถอน สมาชิกสภาท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่น
มาตรา ๒๘๖ ร้องขอ ต่อ ประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ สภาท้องถิ่น พิจารณา ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
มาตรา ๒๘๗ ประชาชนในท้องถิ่น มีสิทธิ มีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๒๘๘ การแต่งตั้ง และ การให้ ข้าราชการ และ ลูกจ้าง ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่ง
มาตรา ๒๘๙ อำนาจหน้าที่ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วัฒนธรรมอันดี ของ ท้องถิ่น
มาตรา ๒๙๐ อำนาจหน้าที่ ส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม