ประเด็นสำคัญ หมวด ๖ รัฐสภา

มาตรา ๘๘ รัฐสภา
มาตรา ๘๙ ประธาน รัฐสภา
มาตรา ๙๐ ร่างพระราชบัญญัติ จะตราขึ้นเป็นกฎหมายได้ ก็แต่โดย คำแนะนำ และ ยินยอมของ รัฐสภา
มาตรา ๙๑ สมาชิกภาพของสมาชิก คนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้น สิ้นสุดลง
มาตรา ๙๒ การออกจากตำแหน่ง ไม่กระทบกระเทือนกิจการ ที่ได้กระทำไปในหน้าที่
มาตรา ๙๓ สภาผู้แทนราษฎร
มาตรา ๙๔ การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
มาตรา ๙๕ การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ
มาตรา ๙๖ เขตเลือกตั้งสำหรับ การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
มาตรา ๙๗ การจัดทำ บัญชีรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ของ พรรคการเมือง
มาตรา ๙๘ การคำนวณ สัดส่วนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง จะได้รับเลือก
มาตรา ๙๙ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๑๐๐ บุคคลต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
มาตรา ๑๐๑ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
มาตรา ๑๐๒ บุคคลต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิ สมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
มาตรา ๑๐๓ ส่งสมาชิกเข้าสมัครรับเลือกตั้ง ให้ครบจำนวน
มาตรา ๑๐๔ อายุ ของ สภาผู้แทนราษฎร มีกำหนด คราวละสี่ปี นับแต่ วันเลือกตั้ง
มาตรา ๑๐๕ สมาชิกภาพ ของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เริ่มตั้งแต่ วันเลือกตั้ง
มาตรา ๑๐๖ สมาชิกภาพ ของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สิ้นสุดลง เมื่อ
มาตรา ๑๐๗ การเลือกตั้งทั่วไป
มาตรา ๑๐๘ ยุบสภาผู้แทนราษฎร
มาตรา ๑๐๙ เมื่อ ตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ว่างลง เพราะเหตุอื่นใด
มาตรา ๑๑๐ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
มาตรา ๑๑๑ วุฒิสภา
มาตรา ๑๑๒ การเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา
มาตรา ๑๑๓ คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
มาตรา ๑๑๔ การสรรหา สมาชิกวุฒิสภา
มาตรา ๑๑๕ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือ ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการสรรหา เป็น สมาชิกวุฒิสภา
มาตรา ๑๑๖ สมาชิกวุฒิสภา จะเป็น รัฐมนตรี ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่น มิได้
มาตรา ๑๑๗ สมาชิกภาพ ของ สมาชิกวุฒิสภา เริ่มตั้งแต่
มาตรา ๑๑๘ เมื่อ วาระ ของ สมาชิกวุฒิสภา ซึ่ง มาจากการเลือกตั้ง สิ้นสุดลง
มาตรา ๑๑๙ สมาชิกภาพ ของ สมาชิกวุฒิสภา สิ้นสุดลง เมื่อ
มาตรา ๑๒๐ เมื่อ ตำแหน่ง สมาชิกวุฒิสภา ว่างลงเพราะเหตุ ตาม มาตรา ๑๑๙
มาตรา ๑๒๑ วุฒิสภา แต่งตั้ง คณะกรรมาธิการ
มาตรา ๑๒๒ ผู้แทนปวงชนชาวไทย
มาตรา ๑๒๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภา ต้อง ปฏิญาณตน ในที่ประชุมสภา
มาตรา ๑๒๔ แต่ละสภา มี ประธานสภา คนหนึ่ง และ รองประธาน คนหนึ่งหรือสองคน
มาตรา ๑๒๕ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา และ ผู้ทำหน้าที่แทน ต้องวางตนเป็นกลาง
มาตรา ๑๒๖ องค์ประชุม
มาตรา ๑๒๗ การเรียกประชุม รัฐสภา เพื่อให้สมาชิก ได้มาประชุม เป็นครั้งแรก
มาตรา ๑๒๘ พระมหากษัตริย์ ทรงเรียกประชุม รัฐสภา ทรงเปิด และ ทรงปิดประชุม
มาตรา ๑๒๙ การประชุมสมัยวิสามัญ
มาตรา ๑๓๐ เอกสิทธิ์โดยเด็ดขาด
มาตรา ๑๓๑ ห้ามมิให้ จับ คุมขัง หรือ หมายเรียกตัว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ สมาชิกวุฒิสภา
มาตรา ๑๓๒ จะมีการประชุม วุฒิสภา มิได้
มาตรา ๑๓๓ การประชุม สภาผู้แทนราษฎร การประชุม วุฒิสภา ย่อมเป็นการเปิดเผย
มาตรา ๑๓๔ ตราข้อบังคับการประชุม
มาตรา ๑๓๕ คณะกรรมาธิการสามัญ
มาตรา ๑๓๖ รัฐสภา ประชุมร่วมกัน
มาตรา ๑๓๗ ข้อบังคับการประชุม รัฐสภา
มาตรา ๑๓๘ ให้มี พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๓๙ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จะเสนอได้ก็แต่โดย
มาตรา ๑๔๐ การพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้กระทำเป็น สามวาระ
มาตรา ๑๔๑ ก่อนนำ ร่างฯ ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
มาตรา ๑๔๒ ร่างพระราชบัญญัติ จะเสนอได้ก็แต่โดย
มาตรา ๑๔๓ ร่างพระราชบัญญัติ เกี่ยวด้วยการเงิน
มาตรา ๑๔๔ การแก้ไขเพิ่มเติม ทำให้มีลักษณะเป็น ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
มาตรา ๑๔๕ ร่างพระราชบัญญัติ ที่ คณะรัฐมนตรี ระบุไว้ใน นโยบาย
มาตรา ๑๔๖ วุฒิสภา ต้องพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ ที่เสนอมานั้น ให้เสร็จ ภายในหกสิบวัน
มาตรา ๑๔๗ เมื่อ วุฒิสภา ได้พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ เสร็จแล้ว
มาตรา ๑๔๘ ร่างพระราชบัญญัติ ที่ต้องยับยั้งไว้ ตาม มาตรา ๑๔๗
มาตรา ๑๔๙ ในระหว่างที่ มีการยับยั้ง ร่างพระราชบัญญัติ
มาตรา ๑๕๐ นายกรัฐมนตรี นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ภายในยี่สิบวัน
มาตรา ๑๕๑ ร่างพระราชบัญญัติ ใด พระมหากษัตริย์ ไม่ทรงเห็นชอบด้วย
มาตรา ๑๕๒ การพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ ที่ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับ เด็ก
มาตรา ๑๕๓ ร่างพระราชบัญญัติ ให้เป็นอันตกไป
มาตรา ๑๕๔ ก่อนที่ นายกรัฐมนตรี จะนำ ร่างพระราชบัญญัติ ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย อีกครั้งหนึ่ง
มาตรา ๑๕๕ บทบัญญัติ มาตรา ๑๕๔ ให้นำมาใช้บังคับกับ
มาตรา ๑๕๖ ตั้งกระทู้ถาม
มาตรา ๑๕๗ กระทู้ถาม ด้วยวาจา
มาตรา ๑๕๘ ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี
มาตรา ๑๕๙ ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรี เป็นรายบุคคล
มาตรา ๑๖๐ จำนวน ไม่ถึงเกณฑ์ ที่จะเสนอ ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป
มาตรา ๑๖๑ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา
มาตรา ๑๖๒ รัฐมนตรี ชี้แจง หรือ ตอบกระทู้ถาม ด้วยตนเอง