หมวด ๑๑ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
 

ส่วนที่ ๑ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง

๒๒๙ ๒๓๐ ๒๓๑ ๒๓๒ ๒๓๓
๒๓๔ ๒๓๕ ๒๓๖ ๒๓๗ ๒๓๘
๒๓๙ ๒๔๐ ๒๔๑    

๒. ผู้ตรวจการแผ่นดิน

๒๔๒ ๒๔๓ ๒๔๔ ๒๔๕  

๓. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

๒๔๖ ๒๔๗ ๒๔๘ ๒๔๙ ๒๕๐
๒๕๑        

๔. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

๒๕๒ ๒๕๓ ๒๕๔    

ส่วนที่ ๒ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

๑. องค์กรอัยการ

๒๕๕        

๒. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒๕๖ ๒๕๗      

๓. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๒๕๘        

<= | =>

ประเด็นสำคัญ